Development

Emaldo® Grid Rewards Update - 2000 kr garanterat ännu längre!

Emaldo® Grid Rewards Update - SEK 2000 guaranteed for even longer!

Idag är en spännande dag i Emaldo Journey.


Vi startade resan med att bli en registrerad BRP (Balance Responsible Party) i Sverige och Danmark.

Teamet har arbetat hårt bakom scenen för att säkerställa att Emaldo-kunder som gör sina Power Core-enheter tillgängliga för Emaldo Grid Rewards kan förvänta sig marknadsledande månatliga utbetalningar.


Allt går enligt plan och idag kan vi meddela att Emaldo officiellt kan tillhandahålla nätsupporttjänster!

Vi vill tacka våra kunder, installatörer och engagerade team för att de har uppnått denna viktiga milstolpe.


För att säkerställa att utbetalningarna till kunder och installatörer överensstämmer med förväntningarna är det viktigt att vi ansluter så många Power Core-system till elnätet som möjligt.


Medan vi utökar vårt nätverk, är Emaldo fast besluten att fortsätta betala nya och befintliga kunder SEK 2000 per månad tills vi når mängden anslutna batterier för att effektivt och effektivt driva vår Emaldo VPP (Virtual Power Plant).

Baserat på den nuvarande installationstakten räknar vi med att vi kommer att uppnå kritisk installationskapacitet i juli.

För nu vill vi återigen ta tillfället i akt och tacka alla för att de uppnått denna fantastiska milstolpe.

 

Vanliga frågor om Emaldo Grid Rewards

Vad är ett Grid Balancing Reward Program?

A Grid Balancing Reward Program är ett kommande initiativ som syftar till att uppmuntra deltagande i nätbalanseringsaktiviteter. Det kommer att ge ytterligare ersättning till energisystemleverantörer som uppfyller specifika krav som Svenska kraftnät ställer upp.

Vad är BSP och BRP?

BSP står för Balance Service Provider, medan BRP står för Balance Responsible Party. Dessa termer avser roller inom elmarknaden:

Balanstjänstleverantör (BSP): En BSP ansvarar för att tillhandahålla tjänster som hjälper till att balansera elnätet, till exempel att hantera fluktuationer i utbud och efterfrågan. BSP spelar en avgörande roll för att säkerställa nätstabilitet och tillförlitlighet.
Balance Responsible Party (BRP): En Balansansvarig ansvarar för att den el de producerar eller förbrukar stämmer överens med deras avtalsenliga förpliktelser på elmarknaden. Balansansvariga ansvarar för att upprätthålla balans och hantera avvikelser mellan planerad och faktisk elförbrukning eller produktion.

  Varför är BSP- och BRP-status viktig för att erbjuda Grid Balancing Reward-programmet?

  För att vara berättigad till Grid Balancing Reward-programmet måste leverantörer av energisystem ha både BSP- och BRP-status. Detta krav säkerställer att deltagarna har nödvändiga förmågor och ansvar för att effektivt bidra till nätbalansering.

  Vad är Emaldo® Grid Rewards?

  Emaldo® Grid Rewards är ett program som tillåter ägare av Emaldo® Power Core-hemenergisystemen att tjäna en passiv inkomst genom att bidra till nätstabilitet genom autonom laddning och urladdning till och från nätet.

  Hur fungerar Emaldo® Grid Rewards?

  Ägare av Emaldo® Power Core registrerar sig helt enkelt för Grid-programmet via appen. Systemet hanterar sedan självständigt laddning och urladdning för att hjälpa till att stabilisera elnätet. Denna process sker sömlöst utan att några ytterligare steg krävs från användaren.

  Varför ges ersättning för deltagande i Emaldo® Grid Rewards?

  Ersättningen tillhandahålls eftersom ägare av Emaldo® Power Core-system spelar en avgörande roll för att ta itu med den instabilitet som introduceras genom att öka beroendet av förnybara energikällor. Genom att låta sina system självständigt balansera nätet bidrar ägarna till den övergripande stabiliteten i elnätet.

  Vem är berättigad att delta i Emaldo® Grid Rewards?

  För närvarande är Emaldo Grid Rewards endast tillgängligt för kunder som köper sin energi från ett fåtal svenska elbolag. Men från och med maj 2024 kommer detta att förändras och det spelar ingen roll vem du köper din energi från. Men som Emaldo® Power Core-ägare i Sverige behöver du inte vänta på denna förändring. Vi garanterar för närvarande en månatlig utbetalning på 2 000 SEK, med förväntan på en potentiellt ökad utbetalning efter juni 2024.

  Krävs det någon extra utrustning för att delta i Emaldo Grid Rewards?

  Nej, det krävs ingen extra utrustning. Allt som behövs för deltagande är integrerat i Emaldo® Power Core-systemet. Användare kan fortsätta använda sitt system utan några begränsningar samtidigt som de tjänar pengar genom nätbalanseringsprogrammet.

  Kan jag öka mina intäkter från Emaldo® Grid Rewards?

  Medan den nuvarande garanterade utbetalningen är 2 000 SEK per månad, kommer detta sannolikt att öka när vi utökar vår VPP och fler batterier ansluts. Emaldo® utvärderar och uppdaterar kontinuerligt sin ersättningsstruktur för att ge bästa möjliga fördelar för deltagarna.

   

  Läs nästa

  Emaldo® oncourse to be both a BSP and BRP
  Something big is coming!